Stanowisko GIS w sprawie bezglutenowej żywności

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie definicji produktu bezglutenowego oraz sposobu oznaczania żywności bezglutenowej

W związku z wprowadzaniem w błąd konsumentów i producentów żywności bezglutenowej Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” wystąpiło z pismem do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Otrzymaliśmy pisemne wyjaśnienie GIS, z którego jednoznacznie wynika:
● zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce (oraz całej UE) produkt bezglutenowy to produkt, którego producent gwarantuje, że produkt ten zawiera do 20 ppm glutenu i fakt ten potwierdza badaniami produktu pod kątem zawartości glutenu,
● produkty bezglutenowe nie wymagają żadnej certyfikacji, a certyfikaty wydawane przez stowarzyszenia, nie mają urzędowego znaczenia,
● zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce (oraz całej UE) produkt spożywczy bezglutenowy musi być opisany słownie (na opakowaniu jednostkowym) "produkt bezglutenowy",
● żadne przepisy nie nakładają na producentów obowiązku stosowania graficznego oznaczania bezglutenowej żywności symbolem „przekreślonego kłosa”,
● stosowane symbole "przekreślonego kłosa" są znakami o charakterze informacyjnym i żaden ze stosowanych znaków nie ma urzędowego znaczenia,
● nie obowiązuje również żaden urzędowy system licencjonowania produktów powiązany z nadawaniem znaku "przekreślonego kłosa"; wszelkie licencje w tym przedmiocie są jedynie prywatnymi licencjami stowarzyszeń lub innych organizacji, które w ten sposób odpłatnie lub nieodpłatnie użyczają swój znak,
● nie ma również jednego międzynarodowego wzoru znaku "przekreślonego kłosa", a jedynie są znaki mniej lub bardziej znane konsumentom w danym kraju,
● symbol "przekreślonego kłosa" nie jest i nigdy nie był znakiem jakości.

 Stanowisko GIS (fragmenty pisma z 2015 r.)